ایزدیاران در گزارش شبکه بازار از آبیاری زیرسطحی

از سوی شبکه تلویزیونی بازار برای تهیه گزارشی در مورد آبیاری زیرسطحی در شهرستان سیرجان٬ به مزرعه ایزدیاران آمدند.

سهیل شریف٬ مدیرعامل ایزدیاران در این برنامه ضمن برشمردن مزایای آبیاری زیرسطحی نسبت به غرقابی و حتی روی سطحی٬ جهت به اشتراک گذاری تجربه و دانش کسب شده در این زمینه با تمامی کشاورزان اعلام آمادگی کرد.

می توانید از وب سایت شبکه بازار٬ این گزارش ویدئویی را مشاهده و یا دانلود نمایید:

گزارش برنامه ی برگ سبز در مورد آبیاری زیر سطحی در سیرجان استان کرمان