تولید نرم افزار و سخت افزار هوشمند سازی آبیاری

بهمن سال ۱۳۹۲ در راستای استراتژی شرکت ایزدیاران سیرجان و پس از حصول اطمینان از اثرگذاری کامل و مثبت سیستم آبیاری تحت فشار زیرسطحی، پروژه هوشمند سازی سیستم آبیاری در دستور کار شرکت ایزدیاران قرار گرفت. 

نمونه آزمایشی سامانه هوشمندسازی پس از یک سال آغاز به کار شرکت فناوری به سوی آینده، در محل مزرعه ۱ شرکت ایزدیاران نصب و شروع به کارکرد آزمایشی نمود و پس از بررسی های دو ساله، در سال ۱۳۹۳ نسخه تجاری تولید و ثبت گردید.

اهدافی که یک سیستم آبیاری هوشمند دنبال میکند شامل موارد زیر میباشد: 

کاهش چشمگیر مصرف آب 

افزایش عملکرد محصول 

حذف خطاهای انسانی 

ثبت دقیق و دسترسی به داده ها و نمودارهای مدیریتی 

کاهش نقش نیروی انسانی در فرآیند های تولید 

کاهش چشمگیر هزینه های تولید 

کنترل و نظارت مطلق لحظه به لحظه و از راه دور